De browser die u gebruikt is te oud. Upgrade uw browser of download een andere browser als Google Chrome of Firefox.

Algemene vervoersvoorwaarden voor ferry overtochten

 

1. Toepassingsgebied

Het vervoer van passagiers, bagage en voertuigen gebeurt conform de hierna volgende voorwaarden voor passagiersvervoer van Color Line AS Oslo (CL) als uitvoerende onderneming van oversteken met veerboten. Voor het vrachttransport gelden de cognossementbepalingen van de rederij. Voor groepsreizen gelden de Algemene Vervoers- en Reisvoorwaarden voor groepsreizen. - CL wordt in Duitsland (volledig juridisch) vertegenwoordigd door Color Line GmbH, Kiel, dat tevens het aanspreekpunt is voor de reiziger.

2. Registratie en sluiting van de overeenkomst, boekingsbevestiging vervoer per veerboot
2.1 Met de vervoersregistratie gaat de klant een verbintenis aan met Color Line om de vervoersovereenkomst te sluiten op basis van deze Algemene Vervoersvoorwaarden. De registratie kan mondeling, telefonisch, schriftelijk (via post, via telefax) of elektronisch (via e-mail / internet) worden voltrokken. Deze komt tot stand door de aanvrager voor alle passagiers die in de registratie worden vermeld, voor wiens contractuele verplichtingen de aanvrager aansprakelijk is net zoals voor zijn eigen contractuele verplichtingen, wanneer hij deze verplichting door uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring aanvaard heeft. De volledige naam van de reiziger, het geslacht, de nationaliteit en de leeftijd moeten steeds verplicht worden vermeld.

2.2 Voor voertuigreserveringen moet het merk, het type, de lengte en de hoogte van het voertuig (incl. evt. imperiaal) worden vermeld. Bij aanhangwagens/caravans meldt u de totale lengte incl. trekstang. Voor het traject Kiel – Oslo – Kiel is het boeken van een hut verplicht. Alleen voertuigen die door bestuurders worden begeleid, worden vervoerd. Alle bagage moet persoonlijke goederen betreffen. Meubels, tentoonstellingsmateriaal en dergelijke moeten getoond worden en via Color Line Cargo worden aangemeld voor vervoer. Het is essentieel dat u de juiste hoogte en lengte in meters vermeldt, inclusief daklading en/of aanhanger/caravan. Indien de opgegeven totale hoogte en/of lengte niet juist is, dan kan dit tot gevolg hebben dat er geen plaats aan boord is.


2.3 Het vervoerscontract komt tot stand wanneer CL de registratie aanvaard. CL brengt de reiziger hiervan op de hoogte door middel van de boekingsbevestiging. Deze wordt direct per e-mail of per post resp. door het reisbureau naar de reiziger verstuurd.

Een combinatie van diensten die u wordt aangeboden is een pakketreis zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2015/2302.
U bent derhalve beschermd door alle EU-rechten met betrekking tot pakketreizen. Color Line Danmark A/S is als enige verantwoordelijk voor de correcte levering en uitvoering van het volledige reisproduct.
Conform wettelijke bepalingen heeft Color Line Danmark A/S zich verzekerd teneinde, in geval van faillissement of financieel onvermogen, de reissom terug te betalen en – voor zo ver de pakketreis ook vervoer omvat – repatriëring te garanderen.

Hier vindt u meer informatie over uw belangrijkste rechten in Richtlijn (EU) 2015/2302.


2.4 Bij de aankoop van een reis bij Color Line in Duitsland, Denemarken, Noorwegen, enz. geldt telkens de prijs van de dienstregeling van het land in kwestie.

3. Betaling
3.1 Na sluiting van de overeenkomst moet de volledige reissom onmiddellijk worden betaald. Wanneer de betaling van deze reissom door de reiziger niet of niet tijdig wordt uitgevoerd, dan heeft CL na aanmaning en oplegging van toepasselijke termijnen voor betaling, het recht om af te zien van de overeenkomst en het vervoer te weigeren.

3.2 De klant kan het vervoer per overschrijving, per SEPA automatische afschrijving of met de creditcard betalen.

3.2.1 Wanneer de klant met een SEPA automatische afschrijving wil betalen: Als voorafgaande informatie van de klant (‘Pre-Notification’) geldt in geval van twijfel, de boekingsbevestiging als contractueel document.
Tussen CL en de klant wordt een termijn van een dag voor de voorafgaande informatie overeengekomen. De klant moet ervoor zorgen dat er voldoende geld staat op de te debiteren rekening. Wanneer het tot een terugboeking komt omwille van redenen die de reiziger moet verdedigen en wanneer een betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, blijft de reiziger in gebreke en heeft CL het recht om de ontstane schade als vertragingsschade aan te rekenen.

3.2.2 Indien de klant kiest voor een betaling met de creditcard, dan geeft hij bij de registratie voor de reis de incassomachtiging voor zijn creditcardrekening. Wanneer de klant voor deze betalingswijze kiest en zelfs wanneer CL in de boekingsbevestiging de status ‘betaald’ heeft vermeld, geldt een betaling door de klant zo lang als voorlopig voldaan, tot wordt vastgesteld dat het bedrag dat door CL van de creditcardrekening van de klant werd ingevorderd, niet volledig of gedeeltelijk opnieuw gedebiteerd werd of dat de terugbetaling ervan op een andere manier geldend wordt gemaakt. Wanneer het tot een terugboeking komt omwille van redenen die de klant moet verdedigen en wanneer een betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, blijft de klant in gebreke en heeft CL het recht om de ontstane schade als vertragingsschade aan te rekenen.

4. Prestatiewijzigingen na sluiting van de overeenkomst
CL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om essentiële reisdiensten te wijzigen die na sluiting van de overeenkomst noodzakelijk zijn (bijv. vertrek- en aankomsttijden, wijziging van de reisroute) en die door CL niet te kwader trouw worden veroorzaakt, wanneer de wijzigingen niet aanzienlijk zijn en het totaalplaatje van de geboekte reis niet beïnvloeden. De geplande vertrek- en aankomsttijden in de dienstregeling kunnen omwille van concurrentiële redenen verschuiven en CL behoudt zich ook hier het recht voor tot dienstwijziging.

5. Prijswijzigingen voor en na sluiting van de overeenkomst
5.1 CL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór sluiting van de overeenkomst de reissom te wijzigen op basis van een stijging van de vervoerskosten, van de belasting voor bepaalde diensten zoals havengelden of van een wijziging van de wisselkoers die relevant is voor de reis na publicatie van de (internet)catalogus. De passagier wordt vóór de boeking tijdig attent gemaakt op de aangegeven wijzigingen.

5.2 CL behoudt zich het recht voor om de overeengekomen reissom, na sluiting van de reisovereenkomst in geval van een verhoging van de vervoerskosten of belasting voor bepaalde diensten (zoals havengelden of van een wijziging van de voor de reis in kwestie geldende wisselkoers die later effectief optreedt en die bij sluiting van de overeenkomst niet te voorzien was), in die mate te wijzigen waarin de verhoging per persoon de reissom beïnvloedt, wanneer tussen de sluiting van de overeenkomst en het overeengekomen vertrek meer dan vier maanden liggen. De passagier wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht over een dergelijke prijswijziging. Een prijsverhoging die vanaf de 20e dag voorafgaand aan de overeengekomen vertrekdatum wordt geëist, is niet geldig.

5.3 Bij een prijsverhoging van meer dan 5% van de reissom of bij een aanzienlijke wijziging van een essentiële reisdienst, heeft de passagier het recht om gratis af te zien van de vervoersovereenkomst of deelname aan een andere reis te eisen die minstens evenwaardig is, wanneer CL een dergelijke reis zonder meerprijs voor de reiziger uit zijn aanbod kan aanbieden. De passagier moet deze rechten onmiddellijk tegenover CL opeisen na toegang tot de verklaring door CL over de prijsverhoging resp. de wijziging van de reisdienst.

6. Annulering door de reiziger
6.1 De klant kan de reis op elk moment voor aanvang van de reis annuleren. In het belang van de reiziger (bewaring van bewijsmateriaal) en om misverstanden te vermijden, moet de annulering schriftelijk gebeuren. De verklaring treedt in werking op de dag waarop CL deze ontvangt.

6.2 Indien de klant de vervoersovereenkomst annuleert op basis van redenen die buiten de invloed van CL vallen en die niet het gevolg zijn van overmacht, dan heeft CL het recht om een aangepaste schadevergoeding voor de uitgevoerde reisvoorzieningen en de kosten daarvan te eisen.
De volgende voorwaarden gelden:

6.2.1 Economytarief
De schadevergoeding voor CL komt overeen met de reissom van het economytarief en die wordt volledig vastgehouden.

6.2.2 Flextarief
Tot 24 uur voor vertrek is er geen schadevergoeding verschuldigd. De reissom wordt volledig teruggestort. Vanaf 24 uur voor vertrek is een schadevergoeding ter waarde van de reissom verschuldigd.
Het staat de klant altijd vrij om aan te tonen dat CL helemaal geen schade heeft opgelopen of dat de opgelopen schade aanzienlijk lager is dan de vermelde forfaitaire bedragen.

6.3 CL behoudt zich voor, in plaats van de in paragraaf 6.2 genoemde forfaitaire bedragen, een hogere, concreet berekende schadevergoeding te eisen en zal in dit geval de geëiste schadevergoeding concreet berekenen en staven, rekening houdend met de gespaarde kosten en eventueel ander gebruik van de reisdiensten.

6.4 Wij raden alle klanten aan om een reisverzekering af te sluiten.

 

7. Boeking wijzigen

7.1 Als gewijzigde boekingen gelden wijzigingen betreffende de reisdatum, de reisbestemming, de plaats van vertrek of de vervoerswijze. De klant kan geen rechtsvordering instellen omwille van wijzigingen van boekingen.

7.2 Indien op vraag van de klant toch, voor zover uitvoerbaar, boekingen worden gewijzigd, kan CL hiervoor als volgt een schadevergoeding eisen:

7.2.1 Economytarief
Bovenop een eventueel hogere reissom, is een schadevergoeding van 80,00 euro (Denemarken/Noorwegen) / 95,00 euro (Duitsland - Noorwegen) forfaitair per bewerking verschuldigd. Deze moet onmiddellijk worden betaald.

7.2.2 Flextarief
Boekingen wijzigen is altijd mogelijk zonder dat een schadevergoeding wordt geëist. Het kostenverschil met een hogere reissom moet onmiddellijk door de klant worden betaald.
Bij alle schadevergoedingen staat het de klant vrij om aan te tonen dat CL helemaal geen schade heeft opgelopen of dat de opgelopen schade aanzienlijk lager is dan de respectieve forfaitaire bedragen.

7.3 Wijzigingskosten voor de overtocht (autopakket, minicruise en dagtocht). Wijziging naar een andere vaarroute veronderstelt dat deze van toepassing is op alle reizigers in betreffende boeking (dit geldt voor zowel flex als economy tickets).

7.3.1 Economy-ticket:

  • Wijziging vertrekdag/-tijd voor reizen tussen Denemarken en Noorwegen 80,00 euro
  • Wijziging vertrekdag/-tijd voor reizen tussen Duitsland en Noorwegen NOK 95,00 euro
  • Naamswijziging (alle routes) 30,00 euro,- per naam.

 Als de reis wordt gewijzigd naar een duurdere afvaart dan moet het prijsverschil worden bijbetaald. Als de reis wordt gewijzigd naar een goedkopere afvaart dan wordt het prijsverschil niet gerestitueerd. Een economy-ticket kan niet worden gewijzigd in of opgewaardeerd naar een Flex-ticket.

7.3.2 Flex-ticket:

Geen wijzigingskosten tot het moment van vertrek. Als de reis wordt gewijzigd naar een duurdere afvaart dan moet het prijsverschil worden bijbetaald. Als de reis wordt gewijzigd naar een goedkopere afvaart dan wordt het prijsverschil gerestitueerd.

 

8. Retourreizen
Bij het boeken van een retour moeten dezelfde personen in de boeking ingeschreven staan voor zowel heen- als terugreis.
In geval van verschillende namen en/of aantallen reizigers op heen- en terugreis dienen twee enkele reis-boekingen te worden gemaakt.

De namen van reizigers of het aantal reizigers kunnen niet meer worden gewijzigd na het moment van vertrek.

Bij dagtochten en 2-daagse cruises wordt ervan uitgegaan dat zowel de heen- als terugreis wordt gemaakt. De terugreis wordt automatisch geannuleerd indien de heenreis niet wordt gebruikt, waarbij er geen recht op restitutie is.


9. Vervangende deelnemer
De klant kan tot aan het begin van de reis eisen dat een vervanger de rechten en verplichtingen van de vervoersovereenkomst in zijn plaats op zich neemt. Hij moet ruim op voorhand aan CL kenbaar maken wie deze persoon is. CL kan de in de plaatsstelling van deze persoon weigeren, wanneer deze niet voldoet aan de speciale reisvereisten of wanneer zijn deelname indruist tegen wettelijke voorschriften of overheidsinstructies. De vervanger die de overeenkomst aangaat en de oorspronkelijke klant zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens CL voor de reissom en alle meerkosten die door de in de plaatsstelling van de derde ontstaan. Voor deze meerkosten kan CL forfaitair 25,00 euro eisen. Het staat de oorspronkelijke klant en de vervanger vrij om aan te tonen dat CL helemaal geen schade heeft opgelopen of dat de opgelopen schade aanzienlijk lager is dan de forfaitaire bedragen.

10. Bagage en vrachtgoed, gevaarlijke goederen
Per passagier kunnen maximaal 50 kg bagage of ½ kubieke meter extra bovenop bagage die evt. in het voertuig ligt, worden meegevoerd. Meubels, kisten, extra grote koffers enz. worden behandeld als vrachtgoed. Hiervoor moet het betreffende vrachttarief worden betaald.
Gevaarlijke goederen zoals ontvlambare, bijtende of radioactieve gevaarlijke stoffen mogen principieel enkel mits toestemming van CL worden vervoerd. Bij inbreuk is de passagier aansprakelijk voor eventuele schade.

11. Mobilhomes
Tijdens de overtocht moet de gastoevoer in een mobilhome absoluut buiten werking worden gesteld. De correcte toestand wordt gecontroleerd bij het inschepen.

12. Wapens
Het is verboden om wapens van welke soort dan ook aan boord te brengen / te vervoeren. U kunt bij de boeking uitzonderlijke toestemming aanvragen (bijvoorbeeld voor jachtwapens) bij de rederij.

13. Veiligheidscontroles
Uit veiligheidsoverwegingen moet een evt. huiszoeking / controle van personen, bagage en voertuigen voor het inschepen worden toegestaan. Indien deze worden geweigerd, heeft de rederij het recht om het vervoer zonder terugbetaling van de overzetprijs te weigeren.

14. Transport van levende dieren
Levende dieren kunnen enkel worden meegenomen na voorafgaande speciale overeenkomst. Het transport van honden en katten gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de klant, in het voertuig of in de kooi op het autodek. De klant dient een prijs te betalen per dier en per overtocht.
Houd er rekening mee dat in Noorwegen strikte voorschriften gelden om levende dieren mee te nemen. De Noorse consulaten of ambassades in het buitenland geven meer informatie. Het dier mag niet buiten het autodek, bijv. in de hut of in openbare ruimtes van het schip worden meegenomen. Meer informatie over inentingen, identificatie enz.: Noors consulaat, Duitse ambassades in het buitenland of op www.mattilsynet.no.

15. Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperking van CL als vervoerder, compensatie in geval van lichamelijk letsel / materiële schade
15.1 De aansprakelijkheid van CL als rederij voor alle schadevergoedingsclaims bij scheepvaartincidenten in geval van overlijden of lichamelijk letsel van passagiers en van het verlies of de beschadiging van bagage en eigen risico is altijd beperkt tot de bepalingen van het Verdrag van Athene van 2002 in zijn respectieve geldende versie, naast bijbehorende protocollen (momenteel regeling van art. 3, art. 5, art. 7 en art. 8 van het Verdrag van Athene). De korting conform art. 8 par. 4 van het Verdrag van Athene is van toepassing. Er dient steeds rekening te worden gehouden met de medeschuld van de passagier. Naast het toepassingsgebied van het Verdrag van Athene is CL aansprakelijk conform de voorschriften van de Noorse wetgeving op zee en de overige Noorse bepalingen inzake bepalingen voor schadevergoeding. Volgens deze is de vervoerder niet aansprakelijk, indien hij niet schuldig kan worden bevonden aan de schade. Voor het overige dient vooral te worden gewezen op de aansprakelijkheidsbeperking en op het eigen risico van de passagier.

De aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen van CL kunnen gedetailleerd op www.colorline.de/haftung worden nagelezen.

15.2 Color Line is niet aansprakelijk voor incidenten die zich voordoen voordat de passagier het schip betreden heeft of nadat hij dit verlaten heeft. Hetzelfde geldt voor de handbagage in de bergruimte van de passagier. Color Line is niet aansprakelijk voor levende dieren die als bagage worden vervoerd. De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport op schepen ontstaat dat door een andere vrachtvervoerder wordt uitgevoerd. De passagier moet volgens Noorse schadevergoedingsreglementen instaan voor schade die door de passagier zelf veroorzaakt werd of door iemand voor wie hij verantwoordelijk is.

15.3 Wanneer meerdere partijen averij oplopen, wordt deze in Oslo conform de York-Antwerp-regels van 1994 met latere wijzigingen, geregeld.

15.4 CL is als vervoerder niet aansprakelijk voor het verlies van of de schade aan contant geld, waardepapieren of andere waardevolle voorwerpen zoals goud, zilver, sieraden, kunstobjecten, elektronische of gelijkaardige apparaten, behalve wanneer deze bij de vervoerder in veilige bewaring werden gegeven (in dit geval is de aansprakelijkheid conform art. 8 par. 2 van het Verdrag van Athene beperkt). Houd er rekening mee dat het bewaren in openbare kluizen niet wordt beschouwd als ‘in veilige bewaring bij Color Line werden gegeven’.

16. Vervoer van kinderen en jongeren 
16.1 Alleenreizende kinderen en jongeren
Het vervoer van alleenreizende kinderen en jongeren die jonger zijn dan 16 jaar is uitgesloten. Zij mogen enkel samen met een voogd / wettelijke vertegenwoordiger reizen.
Voor cruise is de minimumleeftijd 20 jaar

16.2 Kinderen jonger dan 18 jaar
Sinds 26 juni 2012 is de vermelding van kinderen in het paspoort van de ouders ongeldig en geeft kinderen niet langer het recht om de grens te overschrijden. Sinds die datum moeten alle kinderen dus (vanaf de geboorte) over een eigen reisdocument beschikken om naar het buitenland te reizen. Als reisdocumenten voor kinderen zijn kinderpaspoorten, paspoorten en identiteitskaarten beschikbaar.
BELANGRIJK: Wanneer een kind niet met zijn voogd reist, moet het in ieder geval een akkoordverklaring van de wettelijke vertegenwoordig(st)er (voogd(es)) met kopij van legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger bij zich hebben.

17. Inscheping
De reiziger moet er zelf voor zorgen dat hij zelf en zijn voertuig op het tijdstip dat op de boekingsbevestiging vermeld is, stipt aan de terminal aanwezig zijn om in te checken.
KIEL – OSLO: passagiers die met een eigen voertuig vertrekken, moeten dit uiterlijk 120 minuten voor vertrek klaar zetten. Passagiers zonder personenwagen moeten uiterlijk 60 minuten voor vertrek aanwezig zijn.
DENEMARKEN – NOORWEGEN: Gasten met en zonder voertuig moeten uiterlijk 60 minuten voor vertrek aanwezig zijn.
De individuele automobilist is ervoor verantwoordelijk dat zijn voertuig op de aangewezen plaats wordt gestationeerd en met aangetrokken handrem in de laagste versnelling staat en correct is afgesloten.

18. Reisdocumenten
Alle reizigers moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs of paspoort die op verzoek moet kunnen worden voorgelegd. Alle voertuigen moeten een nationaliteitskenteken hebben. Reizigers met personenwagen hebben een groene verzekeringskaart nodig en de registratie. Het wordt de voertuiggebruiker aanbevolen om voor vertrek contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij om de meest recente bepalingen voor het voertuig tijdens buitenlandse reizen op te vragen.

19. Gegevensbescherming
De persoonlijke gegevens die de klant ter beschikking van CL stelt, worden elektronische verwerkt en gebruikt, voor zover dit voor de motivering, uitvoering of beëindiging van de reisovereenkomst met de reiziger en voor de begeleiding van de reiziger vereist is. CL hanteert bij de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens de bepalingen van de federale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
De klant kan op elk moment zijn opgeslagen gegevens oproepen, er informatie over vragen en deze wijzigen of laten wissen. Met een bericht aan kundeservice@colorline.no kan de klant zich ook verzetten tegen het gebruik of de verwerking van zijn gegevens voor reclame-, markt- of opinieonderzoeksdoeleinden. Zijn gegevens worden niet doorgespeeld aan onbevoegde derden.

20. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken
De vervoersovereenkomst valt onder Duits recht. Geschillen in verband met deze vervoersovereenkomst met betrekking tot het vervoer van passagiers en bagage kunnen conform art. 17 van het Verdrag van Athene naar keuze van de passagier door een gerecht beslist worden a) door het gerecht ter plaatse, waar de beklaagde zijn domicilie of zijn kantoor heeft, b) door het gerecht van de plaats van vertrek of van bestemming, waarop de overeenkomst betrekking heeft, c) in geval van handelaars zijn de rechtbanken van Kiel voor beide contractpartners bevoegd.

21. Vervoerder
Color Line AS, Color Line Terminalen, Hjortnes, N-0250 Oslo,

E-mail: kundeservice@colorline.no,
Internet: www.colorline.nl

Bijlage

Informatie conform Verordening (EG) nr. 392/2009 – aansprakelijkheid van vervoerders van reizigers over zee bij ongevallen

Samenvatting van de bepalingen over de rechten van reizigers bij ongevallen op zee (1)

De Verordening (EG) nr. 392/2009 over de aansprakelijkheid van vervoerders van reizigers over zee bij ongevallen is vanaf 31 december 2012 van toepassing in de landen van de Europese Unie en van de Europese Economische Ruimte (2). Deze omvat enkele bepalingen van het Verdrag van Athene van 1974 over het vervoer van reizigers en hun bagage over zee (in de versie die door het protocol van 2002 werd gewijzigd).

De verordening geldt voor alle vervoerders die internationale transporten uitvoeren, inclusief transporten tussen EU-lidstaten en bepaalde soorten binnenlandse transporten, voor zover
- het schip onder de vlag van een lidstaat vaart of in een lidstaat geregistreerd is, of
- de vervoersovereenkomst in een lidstaat werd afgesloten of
- de plaats van vertrek en / of bestemming conform de vervoersovereenkomst in een lidstaat liggen.

Deze regelt de aansprakelijkheid van de vervoerder voor de reizigers, hun bagage en hun voertuigen en ook mobiliteitshulpmiddelen bij ongevallen.

Deze verordening raakt niet aan het recht van de vervoerder om zijn aansprakelijkheid bij een ongeval conform de overeenkomst van 1976 over de aansprakelijkheidsbeperking voor zeetransport in de op dat ogenblik geldende, door het protocol van 1996 gewijzigde versie te beperken.

Onder het begrip ongeval in de betekenis van deze verordening moeten zowel „scheepvaartincidenten“(3) alsook andere incidenten die zich tijdens het vervoer voordoen, worden beschouwd.

RECHTEN VAN DE REIZIGERS

Aanspraak op schadevergoeding bij overlijden of lichamelijk letsel
Scheepvaartincident: de reiziger kan in elk geval aanspraak maken op schadevergoeding door de vervoerder of de verzekeraar van de vervoerder tot een bedrag van 250 000 SDR (4) , behalve in bepaalde omstandigheden die buiten de controle van de vervoerder liggen (d.w.z. oorlogshandeling, natuurrampen, handeling van een derde). Een schadevergoeding van maximaal 400 000 SDR kan worden toegekend, voor zover de vervoerder niet aantoont dat het resultaat niet door zijn fout is ontstaan.

Ander incident dan scheepvaartincident: de reiziger kan aanspraak maken op een schadevergoeding door de vervoerder of de verzekeraar van de vervoerder tot een bedrag van 400 000 SDR, wanneer hij bewijst dat het incident berust op een fout van de vervoerder.

Aanspraak op schadevergoeding voor verlies of beschadiging van hutbagage
Scheepvaartincident: de reiziger kan aanspraak maken op een schadevergoeding door de vervoerder voor een bedrag van 2 250 SDR, voor zover de vervoerder niet aantoont dat het incident niet door zijn fout is ontstaan.
Ander incident dan scheepvaartincident: De reiziger kan aanspraak maken op een schadevergoeding / schadeloosstelling door de vervoerder tot een bedrag van 2 250 SDR, wanneer hij aantoont dat het incident berust op een fout van de vervoerder.

Aanspraak op schadevergoeding voor verlies of beschadiging van andere bagage dan hutbagage
De reiziger kan aanspraak maken op een schadevergoeding door de vervoerder voor een bedrag van maximaal 12 700 SDR (voertuigen, inclusief de bagage die in of op het voertuig wordt vervoerd) of 3 375 SDR (andere bagage), voor zover de vervoerder niet aantoont dat het incident niet door zijn fout is ontstaan.

Aanspraak op schadevergoeding voor verlies of beschadiging van waardevolle voorwerpen
De reiziger kan enkel aanspraak maken op een schadevergoeding door de vervoerder voor een bedrag van 3 375 SDR voor verlies van of schade aan geld, waardepapieren, goud, zilver, juwelen, sieraden en kunstvoorwerpen, wanneer die bij de vervoerder in veilige bewaring werden gegeven.

Aanspraak van de reiziger met beperkte mobiliteit op schadevergoeding voor verlies van of schade aan mobiliteitshulpmiddelen of andere speciale uitrusting
Scheepvaartincident: De reiziger kan aanspraak maken op een schadeloosstelling door de vervoerder ter waarde van de vervangingswaarde of de reparatiekosten van de betreffende uitrustingen, voor zover de vervoerder niet aantoont dat het resultaat niet door zijn fout is ontstaan.
Ander incident dan scheepvaartincident: De reiziger kan aanspraak maken op een schadevergoeding door de vervoerder ter waarde van de vervangingswaarde of de reparatiekosten van de betreffende uitrustingen, wanneer hij aantoont dat het incident berust op een fout van de vervoerder.

Aanspraak op vooruitbetaling bij een scheepvaartincident
In geval van overlijden of lichamelijk letsel van een reiziger kan deze of een andere schadevergoedingsgerechtigde aanspraak maken op een vooruitbetaling om de onmiddellijke economische behoefte te dekken. De vooruitbetaling wordt berekend op basis van de geleden schade, gebeurt binnen de 15 dagen en bedraagt in geval van overlijden minstens 21.000 euro.

PROCEDURE & OVERIGE

Schriftelijke kennisgeving
Bij schade aan hutbagage of andere bagage moet de reiziger de schade binnen de gestelde termijn schriftelijk (5) melden aan de vervoerder. Wanneer de reiziger deze eis niet nakomt, verliest hij zijn schadevergoedingsclaims.

Termijnen voor de opeising van de passagiersrechten
Algemeen moeten alle aanspraken op schadevergoeding binnen twee jaar bij de bevoegde rechtbank worden opgeëist. Het begin van deze verjaringstermijn kan naargelang de aard van het verlies verschillend zijn.

Afwijzing van aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de vervoerder kan beperkt worden, wanneer hij kan bewijzen dat het overlijden of het lichamelijke letsel van een reiziger of het verlies van of de schade aan zijn bagage door een fout van de reiziger zelf werd veroorzaakt of mede werd veroorzaakt.

De beperkingen van de verschillende bedragen van schadevergoeding gelden niet, wanneer wordt aangetoond dat de schade berust op een handeling van de vervoerder of een personeelslid of gemachtigde van de vervoerder of van de uitvoerende vervoerder, die werd begaan met de bedoeling een dergelijke schade te berokkenen, of die werd begaan in het bewustzijn dat een dergelijke schade zich waarschijnlijk zou voordoen.

(1) Samenvatting conform artikel 7 van de Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 over de aansprakelijkheid van vervoerders van reizigers over zee (ABl. L 131 van 28.5.2009, pag.24).

(2) De verordening is van toepassing conform het besluit van de gemeenschappelijke EER-commissie nr. 17/2011 (Abl. L 171 van 30.06.2011, pag. 15) in de EER-landen, nadat alle relevante mededelingen van de betrokken EER-landen aanwezig zijn.

(3) „Scheepvaartincidenten“ in de betekenis van deze verordening omvatten: scheepsbreuk, kapseizen, aanvaring of stranden van het schip, explosie of vuur op het schip of een defect aan het schip. Alle andere incidenten die zich tijdens het vervoer voordoen, gelden voor de toepassing van deze samenvatting als „andere incidenten“.

(4) Verlies of schade ingevolge een ongeval wordt op basis van „rekeneenheden“ berekend; dit zijn „bijzondere trekkingsrechten“ (Special Drawing Right, SDR) voor de lidstaten van het Internationale Monetaire Fonds (waartoe alle lidstaten van de EU behoren). Informatie over en wisselkoersen van SDR staan op de volgende website: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm. Op 26 november 2012 was 1 SDR = 1,18 EUR.

(5) Bij uiterlijk herkenbare schade aan de hutbagage moet de aangifte voor of op het tijdstip van de uitscheping van de reiziger gebeuren, bij andere bagage voor of op het tijdstip waarop deze terug overhandigd wordt. Bij uiterlijk niet herkenbare schade aan of verlies van de bagage moet dit binnen vijftien dagen na de dag van uitscheping of overhandiging (of – bij verlies – na het tijdstip waarop de overhandiging volgens plan had moeten gebeuren) schriftelijk worden gemeld.