De browser die u gebruikt is te oud. Upgrade uw browser of download een andere browser als Google Chrome of Firefox.

Reisvoorwaarden geheel verzorgde reizen en mini-cruises

Algemene reisvoorwaarden pakketreizen en minicruises

1. Registratie en sluiten van de overeenkomst, reisbevestiging

1.1 Met de reisregistratie gaat de reiziger een verbintenis aan met Color Line (CL) om de reisovereenkomst te sluiten op basis van het reisaanbod in de brochure / op het internet en op basis van deze Algemene Reisvoorwaarden. De registratie kan mondeling, telefonisch, schriftelijk (via post, via telefax) of elektronisch (via e-mail / internet) worden voltrokken. Deze komt tot stand door de aanvrager voor alle passagiers die in de registratie worden vermeld, voor wiens contractuele verplichtingen de aanvrager aansprakelijk is net zoals voor zijn eigen contractuele verplichtingen, wanneer hij/zij deze verplichting door uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring tegenover CL aanvaard heeft. De reisovereenkomst komt tot stand zodra CL de registratie aanvaardt. CL brengt de reiziger hiervan op de hoogte door middel van de boekingsbevestiging. Deze wordt direkt per e-mail of per post resp. door het reisbureau met het verzekeringsbewijs naar de reiziger gestuurd. Bij alle betalingen van de reiziger biedt dit bescherming tegen het insolventierisico.

1.2 Indien de boekingsbevestiging afwijkingen bevat ten opzichte van de registratie, dan is er een nieuwe offerte van CL, waaraan CL 10 dagen gebonden is. De reiziger kan deze binnen deze termijn uitdrukkelijk of door uitvoering van de aanbetaling, aanvaarden en de overeenkomst komt tot stand op basis van deze nieuwe offerte.

2. Betaling

2.1 Na sluiting van de overeenkomst en ontvangst van de boekingsbevestiging en het verzekeringsbewijs is een voorschot van 20% van de reissom verschuldigd, dat direkt moet worden betaald. Het voorschot is een aanbetaling van de reissom. Het resterende saldo moet 40 dagen voor vertrek worden betaald, wanneer vaststaat dat de reis zal doorgaan, met name niet volgens paragraaf 10 kan worden geannuleerd en het verzekeringsbewijs overhandigd werd. Bij boekingen vanaf de 28ste dag voor aanvang van de reis (lastminute boekingen) moet de volledige reissom onmiddellijk worden betaald.

2.2 De reiziger kan het voorschot en het resterende saldo via overschrijving, via SEPA automatische afschrijving of per creditcard betalen.

2.2.1 Wanneer de reiziger met een SEPA automatische afschrijving wil betalen, moet de klant een SEPA-incassomandaat van de firma
 (opdracht tot debiteren) volgens het origineel van CL voorleggen, onder vermelding van bankgegevens en adres. Het voorschot en het resterende saldo worden dan conform betalingstermijn en, voor zover het verzekeringsbewijs overlegd werd, afgeschreven. Als voorafgaande informatie van de klant (‘Pre-Notification’) geldt in geval van twijfel, de boekingsbevestiging als contractueel document. Tussen CL en de klant wordt een termijn van een dag voor de voorafgaande informatie overeengekomen. De klant moet zorgen voor voldoende saldo op de te debiteren rekening. Wanneer het tot een terugboeking komt omwille van redenen die de reiziger moet onderbouwen en wanneer een betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, blijft de reiziger in gebreke en heeft CL het recht om de ontstane schade als vertragingsschade aan te rekenen.

2.2.2 Indien de reiziger kiest voor een betaling per creditcard, dan geeft hij bij de registratie voor de reis de incassomachtiging voor zijn/haar creditcardrekening. Wanneer de klant voor deze betalingswijze kiest en zelfs wanneer CL in de boekingsbevestiging de status ‘betaald’ heeft vermeld, geldt een betaling door de reiziger zo lang als voorlopig voldaan, tot wordt vastgesteld dat het bedrag dat door CL van de creditcardrekening van de reiziger werd geïncasseerd, niet volledig of gedeeltelijk opnieuw gedebiteerd werd of dat de terugbetaling ervan op een andere manier geldend wordt gemaakt. Wanneer het tot een terugboeking komt omwille van redenen die de reiziger moet onderbouwen en wanneer een betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, blijft de reiziger in gebreke en heeft CL het recht om de ontstane schade als vertragingsschade aan te rekenen.

2.3 Wanneer openstaande betalingen op de reissom (voorschot of resterend saldo) door de reiziger niet of niet tijdig worden voldaan, heeft CL na aanmaning en oplegging van toepasselijke termijnen voor betaling, het recht om af te zien van de overeenkomst en de reiziger annuleringskosten aan te rekenen conform 7.2. De tijdige betaling wordt bepaald door de creditnota bij CL.

3. Promotie- en reclamevouchers

3.1 Promotie- en reclamevouchers (hierna ‘vouchers’ genoemd) zijn niet overdraagbaar. Boekingen met vouchers kunnen niet gewijzigd worden. Bovendien is het uitgesloten om een vervangende deelnemer te benoemen.

3.2 Vouchers of prestaties vermeld op vouchers kunnen niet met elkaar en niet met speciale aanbiedingen worden gecombineerd.

3.3 Per persoon kan telkens slechts een voucher per voucheractie worden ingeleverd. Meerdere vouchers tegelijkertijd inleveren is uitgesloten.

3.4 Een contante uitbetaling van vouchers is uitgesloten.

3.5 De bepalingen gelden niet voor verworven vouchers.

4. Prestaties, wijzigingen van de prestatiebeschrijving, wijzigingen van de tarieven voor sluiting van de overeenkomst, niet-gebruik van deeltrajecten

4.1 Voor de contractuele prestaties in de boekingsperiode zijn principieel de actuele prestatiebeschrijving in de geldende brochure / website en de boekingsbevestiging die hierop telkens betrekking heeft, bepalend. Reisbureaus hebben niet het recht om bovenop de prestatiebeschrijving afwijkende toezeggingen te doen of de tussen de reiziger en CL contractueel overeengekomen prestaties eenzijdig te wijzigen. Publicaties in buitenlandse brochures, bijv. van hotels, zijn niet bindend voor de prestatieplicht van CL. 

4.2 CL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op basis van zakelijk gerechtvaardigde, ernstige en onvoorzienbare redenen vóór sluiting van de overeenkomst te allen tijde een wijziging van de prestatiebeschrijving aan te kondigen, waarvan de reiziger uiteraard vóór de boeking op de hoogte wordt gebracht.

4.3 CL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om na publicatie van de brochure en vóór de sluiting van de overeenkomst, de reissom te wijzigen op basis van een stijging van de vervoerskosten, van de belasting voor bepaalde diensten zoals havengelden of van een wijziging van de wisselkoers die relevant is voor de reis. De reiziger wordt vóór de boeking tijdig attent gemaakt op de aangegeven wijzigingen.

4.4 Reispakketten en minicruises mogen niet worden gebruikt of benut voor enkele reis-boekingen. Deeltrajecten van een reispakket die niet worden gebruikt, kunnen niet als enkele reis worden gebruikt en worden evenmin gerestitueerd. Wanneer een deeltraject niet wordt gebruikt, kan CL voor het resterende traject de (hogere) prijs in rekening brengen, die op het tijdstip van de boeking voor de afzonderlijke boeking van deze overtocht in rekening had moeten worden gebracht.

5. Prestatiewijzigingen na sluiting van de overeenkomst

CL mag essentiële reisdiensten wijzigen die na sluiting van de overeenkomst noodzakelijk zijn en die door CL niet te kwader trouw worden veroorzaakt, wanneer de wijzigingen niet aanzienlijk zijn en deze de uitvoering van de geboekte reis niet beïnvloeden. Na kennisname van de reden van de wijziging zal CL de reiziger onmiddellijk op de hoogte brengen van essentiële prestatiewijzigingen.

6. Tariefwijzigingen na sluiten van de overeenkomst, rechten van de reiziger

6.1 CL behoudt zich het recht voor om de overeengekomen reissom, na sluiting van de reisovereenkomst in geval van een verhoging van de vervoerskosten of belasting voor bepaalde diensten, zoals havengelden, of van een wijziging van de voor de reis in kwestie geldende wisselkoers die later effectief optreedt en die bij sluiting van de overeenkomst niet te voorzien was, in die mate te wijzigen waarin de verhoging per persoon de reissom beïnvloedt, wanneer tussen de sluiting van de overeenkomst en het overeengekomen vertrek meer dan vier maanden liggen. De reiziger wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht over een dergelijke prijswijziging. Een prijsverhoging die vanaf de 20e dag voorafgaand aan de overeengekomen vertrekdatum wordt geëist, is niet geldig.

6.2 Bij een prijsverhoging van meer dan 5% van de reissom of bij een aanzienlijke wijziging van een essentiële reisdienst conform paragraaf 5, heeft de reiziger het recht om gratis af te zien van de reisovereenkomst of deelname aan een andere reis te verlangen die minstens gelijkwaardig is, indien CL een dergelijke reis zonder meerprijs voor de reiziger uit zijn aanbod kan aanbieden. De reiziger moet zich onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving door CL over de prijsverhoging resp. de wijziging van de reisdienst op dit recht beroepen door dit aan CL kenbaar te maken.

7. Annulering door de reiziger

7.1 De reiziger kan de reis op elk moment voor aanvang van de reis annuleren. In het belang van de reiziger (bewaring van bewijsmateriaal) en om misverstanden te vermijden, moet de annulering schriftelijk ingediend worden. De datum van annulering is de dag waarop CL deze ontvangt.

7.2 Indien de reiziger de reisovereenkomst annuleert op basis van redenen die buiten de invloed van CL vallen en die niet het gevolg zijn van overmacht, dan heeft CL het recht om een annuleringskosten voor de uitgevoerde reisvoorzieningen en de kosten daarvan in rekening te brengen. Het bedrag wordt bepaald op basis van de reissom, na aftrek van de waarde van de door CL doorgaans bespaarde kosten en van dat wat het door gangbaar mogelijk ander gebruik van de reisdiensten kan verwerven. Forfaitair kan CL procentuele annuleringskosten aan de hand van de reissom in rekening brengen op basis van het tijdstip waarop de reiziger geannuleerd heeft:

7.2.1 voor pakketreizen met hotelverblijf

tot en met dag 31 voor vertrek                                      20 %

vanaf dag 30 tot en met dag 8 voor vertrek                  50 %

vanaf dag 7 voor vertrek en bij no show                       95 %

7.2.2 voor pakketreizen met vakantiewoningen/-huizen en appartementen

tot en met dag 31 voor vertrek                                       20 %

vanaf dag 30 tot en met dag 15 voor vertrek                 50 %

vanaf dag 14 voor vertrek en bij no show                      95 %

7.2.3 voor minicruises „Economy“

De annuleringskosten komen overeen met de volledige reissom van het economytarief.

7.2.4 voor minicruises „Flex“

Tot 24 uur voor vertrek zijn geen annuleringskosten verschuldigd. De reissom wordt volledig gerestitueerd. Vanaf 24 uur voor vertrek zijn de annuleringskosten gelijk aan de volledige reissom. Dit geldt niet voor de Oslo-stadsreis "Silvester", waarop punt 7.2.1 van toepassing is.

Het staat de reiziger altijd vrij om aan te tonen dat CL geen annuleringskosten heeft opgelopen of dat de annuleringskosten aanzienlijk lager zijn dan de voornoemde forfaitaire bedragen.

7.3 CL behoudt zich het recht voor, in plaats van de in paragraaf 7.2 genoemde forfaitaire bedragen, hogere concreet berekende annuleringskosten in rekening te brengen en zal in dit geval deze annuleringskosten concreet berekenen en onderbouwen, rekening houdend met de bespaarde kosten en eventueel ander gebruik van de reisdiensten.

8. Boeking wijzigen

8.1 Als gewijzigde boekingen gelden wijzigingen betreffende de reisdatum, de reisbestemming, de plaats van vertrek of aankomst, de accommodatie en/of de vervoerswijze. De reiziger kan van rechtswege geen aanspraak maken om boekingen te wijzigen.

8.2 Indien op vraag van de reiziger, voor zover uitvoerbaar, de boeking toch wordt gewijzigd, kan CL hiervoor als volgt kosten in rekening brengen:

8.2.1 voor pakketreizen

Tot 14 dagen voor vertrek moet een forfaitair bedrag € 30 per persoon aan wijziginskosten worden betaald. Een wijziging van de boeking op een later moment kan alleen door annulering van de bestaande boeking en door het maken van een nieuwe boeking, zie 7.2.1 resp. 7.2.2.

8.2.2 voor minicruises ‘Economy’

Bovenop een eventueel hogere reissom zijn wijzigingskosten ad € 95 per wijziging verschuldigd. Deze moeten onmiddellijk worden betaald.

8.2.3 voor minicruises ‘Flex’

Boekingswijziging is altijd mogelijk zonder dat kosten verschuldigd zijn. Het saldo van een eventuele hogere reissom moet door de reiziger worden betaald.

Bij alle wijzigingskosten staat het de reiziger vrij om aan te tonen dat CL helemaal geen kosten heeft of dat de in rekening gebrachte bedragen aanzienlijk lager zijn dan de respectieve forfaitaire bedragen.

9. Vervangende deelnemer

De reiziger kan tot aanvang van de reis verlangen dat een vervanger de rechten en verplichtingen van de reisovereenkomst in zijn/haar plaats op zich neemt. Hij/zij moet ruim op voorhand aan CL kenbaar maken wie deze persoon is. CL kan de in de plaatsstelling van deze persoon weigeren, wanneer deze niet voldoet aan de speciale reisvereisten of wanneer zijn/haar deelname indruist tegen wettelijke voorschriften of overheidsinstructies. De vervanger die de overeenkomst aangaat en de oorspronkelijke reiziger zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens CL voor de reissom en alle meerkosten die door de in de plaatsstelling van de derde ontstaan. Voor deze meerkosten kan CL forfaitair € 30 in rekening brengen. Het staat de oorspronkelijke reiziger en de vervanger vrij om aan te tonen dat CL helemaal geen kosten heeft of dat de in rekening gebrachte kosten aanzienlijk lager zijn dan de forfaitaire bedragen.

10. Annulering vanwege niet bereiken van minimumaantal deelnemers

CL kan vanwege het niet bereiken van het minimum aantal deelnemers de overeenkomst annuleren als het in de respectievelijke reisprogramma’s een minimum aantal deelnemers benoemd heeft. Zo ook dient CL het tijdstip te vermelden waarvoor de reiziger deze verklaring uiterlijk moet ontvangen vóór de contractueel overeengekomen aanvang van de reis. In de reisbevestiging dient het minimum aantal deelnemers en de uiterste annuleringstermijn duidelijk vermeld te zijn en onder verwijzing naar overige reisinformatie. Een annulering moet uiterlijk 40 dagen voor de contractueel overeengekomen aanvang van de reis aan de reiziger worden meegedeeld. Al gedane betalingen van de reissom worden aan de reiziger gerestitueerd.

11. Opzegging van de reisovereenkomst door CL

CL kan de reisovereenkomst zonder inachtneming van een termijn opzeggen wanneer de uitvoering van de reis, ondanks een desbetreffende waarschuwing van CL, door de reiziger blijvend verstoord wordt of wanneer de reiziger zich in die mate strijdig met de overeenkomst gedraagt, waardoor een voortzetting van de contractuele verhouding tot aan de overeengekomen beëindiging of tot aan de afloop van een opzegtermijn met hem/haar onaanvaardbaar is of op een andere manier strijdig met de overeenkomst is. Bij een dergelijke opzegging behoudt CL het recht op de reissom onder aftrek van de waarde van bespaarde kosten en evt. schadevergoedingen door de dienstverlener of van gelijkwaardige voordelen die CL verwerft uit een ander gebruik van de niet afgenomen dienst.

CL behoudt echter het recht op de reissom. Eventuele meerkosten voor de terugvordering zijn voor rekening van de verstoorder.

12. Opzegging van de reisovereenkomst vanwege overmacht

Wanneer de reis aanzienlijk wordt bemoeilijkt, in gevaar gebracht of beïnvloed door overmacht die op het moment van de sluiting van de overeenkomst niet te verwachten was, kunnen zowel de reiziger als CL de overeenkomst opzeggen. CL kan voor verstrekte of nog te verstrekken reisdiensten een gepaste vergoeding eisen. CL moet de nodige maatregelen treffen, met name wanneer het contract een retourreis omvat, om de reiziger terug te vervoeren. De meerkosten voor het terugvervoer moeten door beide partijen elk voor de helft worden gedragen. In alle andere gevallen zijn de meerkosten ten laste van de reiziger.

13. Medewerkingsverplichting van de reiziger

13.1 De reiziger moet gebreken die zich voordoen onmiddellijk melden aan een medewerker van CL of aan agenten / contractanten of op het telefoonnummer dat in de reisdocumenten wordt vermeld teneinde een oplossing te zoeken. Wanneer de reiziger nalaat een gebrek te melden kan geen aanspraak gelden op een lagere reissom. CL kan de optie weigeren wanneer daaraan buitensporige kosten verbonden zijn. CL kan een oplossing bieden door een gelijkwaardige of hoogwaardigere vervangende dienst aan te bieden.

Wanneer een reis door een gebrek aanzienlijk wordt beïnvloed en CL geen oplossing biedt binnen een redelijke termijn, dan kan de reiziger in het kader van de wettelijke bepalingen de reisovereenkomst opzeggen, waarbij een schriftelijke indiening wordt aanbevolen. Alleen dan hoeft de reiziger geen termijn te bepalen, indien een oplossing onmogelijk is of door CL wordt geweigerd danwel onmiddellijke opzegging van de overeenkomst van bijzonder belang is voor de reiziger en hierdoor gerechtvaardigd is.

13.2 De reiziger is verplicht om bij verstoring van de diensten, in het kader van de wettelijke bepalingen, mee te werken om schade te vermijden resp. te beperken en de instanties resp. personen die in de reisdocumenten vermeld worden, op de hoogte te brengen.

13.3 De reiziger moet CL ervan op de hoogte brengen als hij zijn/zij haar boekingsbevestiging niet ontvangen heeft of als deze verkeerde gegevens bevat.

13.4 De reiziger is zelf verantwoordelijk om tijdig op de plaats van vertrek aanwezig te zijn.

14. Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperking van CL

14.1 De contractuele aansprakelijkheid van CL voor schade, anders dan lichamelijk letsel, is per reis en per reiziger beperkt tot het drievoudige van de reissom, voor zover de schade van de reiziger niet door opzettelijkheid noch door grove nalatigheid wordt veroorzaakt of voor zover CL voor schade die de reiziger wordt berokkend als gevolg van een fout van een dienstverlener verantwoordelijk is. Voor alle schadeclaims gericht aan CL op basis van onrechtmatige daden, die niet op opzettelijkheid of grove nalatigheid berusten, is de aansprakelijkheid voor materiële schade beperkt tot het drievoudige van de reissom per reiziger en per reis. De vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor eisen die volgens het Verdrag van Montreal ontstaan door verlies van bagage.

14.2 CL is niet aansprakelijk voor verstoringen van diensten, letselschade en materiële schade in verband met diensten die louter als externe diensten worden geleverd (bijv. facultatieve aanbiedingen van plaatselijke agentschappen en organisatoren, excursies, rondleidingen, sportmanifestaties, speciale manifestaties), indien deze diensten in de reisbeschrijving en de boekingsbevestiging uitdrukkelijk en met vermelding van de uitvoerende externe dienstverlener zodanig genoemd zijn dat voor de reiziger duidelijk is dat ze geen onderdeel van de diensten van CL zijn. CL is daarentegen wel aansprakelijk voor diensten die het vervoer van de reiziger betreffen, van het vermelde vertrekpunt van de geboekte reis naar de vermelde bestemming, voor diensten die tussentijds vervoer tijdens de reis en de accommodatie tijdens de reis omvatten en ook wanneer en voor zover de schending van informatie-, voorlichtings- of organisatieplichten door CL ten grondslag liggen aan schade van de reiziger.

15. Uitsluiting van claims, kennisgevingstermijnen, verjaring, overdraagbaarheidsverbod

15.1 Garantieclaims betreffende de reisovereenkomst moeten binnen een maand na de contractueel voorziene beëindiging van de reis bij CL ingediend worden: Color Line GmbH, Norwegenkai, 24143 Kiel, Duitsland. Nadat de termijn van een maand is verstreken kan de reiziger zijn/haar eisen alleen doen gelden wanneer hem/haar zelf geen schuld treft voor het niet kunnen naleven van de termijn. Schade aan bagage tijdens bootreizen en alle overige schade moet onverwijld ter plaatse door middel van aangifte van schadevergoeding aan de bevoegde veerdienst worden aangetoond. Wanneer wordt nagelaten om de schade onverwijld te melden wordt vergoeding doorgaans door de veerdiensten geweigerd.

Bovendien moet bij de plaatselijke reisleiding of bij CL aangifte worden gedaan van het verlies van of de schade aan bagage, wanneer garantieclaims op basis van de reisovereenkomst ingediend worden.

15.2 Claims door de reiziger betreffende de reisovereenkomst conform §§ 651c tot 651f (Duits) Burgerlijk Wetboek verjaren in geval van materiële en vermogensschade na een jaar, voor zover de schade van de reiziger noch op nalatigheid of plichtsverzuim van de organisator of van een agent of een wettelijke vertegenwoordiger van de organisator berust. De verjaring begint op de dag waarop de reis volgens de overeenkomst zou eindigen. Zijn er tussen de reiziger en de reisorganisator onderhandelingen gaande over de claim of de omstandigheden die de claim rechtvaardigen, dan is de verjaring opgeschort tot de klant of de reisorganisator de voortzetting van de onderhandelingen weigert. De verjaring wordt ten vroegste 3 maanden na het einde van de opschorting van kracht. Schadeclaims op basis van onrechtmatige daden en alle claims op basis van lichamelijk letsel zijn onderworpen aan de wettelijke verjaringstermijn.

15.3 De overdracht van claims tegen de reisorganisator is uitgesloten. Dit geldt niet onder familieleden.

16. Verzekeringen

Voor de eigen veiligheid wordt aanbevolen om een annuleringsverzekering en een reisongevallen- en reisziektekostenverzekering af te sluiten met voldoende dekking in het buitenland.

17. Vervoer van kinderen en jongeren

17.1 Alleenreizende kinderen en jongeren

Het vervoer van alleenreizende kinderen en jongeren die jonger zijn dan 18 jaar is uitgesloten. Zij mogen enkel samen met een voogd / wettelijke vertegenwoordiger reizen.

Voor minicruises is de minimumleeftijd 20 jaar. Het is mogelijk om een aanvraag te doen om vrijstelling te krijgen voor de leeftijdsgrens. Gebruik hiervoor ons aanvraagformulier: www.colorline.de/service/kontakt.

17.2 Kinderen jonger dan 18 jaar

Sinds 26 juni 2012 is de vermelding van kinderen in het paspoort van de ouders niet meer geldig en geeft dit kinderen niet langer het recht op grenspassage. Vanaf genoemde datum moeten alle kinderen dus (vanaf de geboorte) over een eigen reisdocument beschikken om naar het buitenland te reizen. Als reisdocumenten voor kinderen zijn kinderpaspoorten, paspoorten en identiteitskaarten beschikbaar.

BELANGRIJK: Wanneer een kind niet met zijn/haar voogd reist, moet het in ieder geval een akkoordverklaring van de wettelijke vertegenwoordig(st)er of (voogd(es) met kopie van legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger bij zich hebben.

18. Inscheping

KIEL – OSLO: passagiers die met een eigen personenvoertuig reizen moeten uiterlijk 120 minuten voor vertrek aanwezig zijn. Passagiers zonder personenwagen moeten uiterlijk 60 minuten voor vertrek aanwezig zijn.

DENEMARKEN – NOORWEGEN: passagiers met en zonder voertuig moeten uiterlijk 60 minuten voor vertrek aanwezig zijn.

De individuele automobilist is ervoor verantwoordelijk dat zijn/haar voertuig op de aangewezen plaats wordt geparkeerd, met aangetrokken handrem in de laagste versnelling staat en correct is afgesloten.

19. Vakantiewoning

Elke vakantiewoning moet bezemschoon en netjes worden achtergelaten.

20. Reisdocumenten

Alle reizigers moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs of paspoort dat op verzoek moet kunnen worden getoond. Alle voertuigen moeten een nationaliteitssticker hebben. Reizigers met personenwagen hebben een groene verzekeringskaart en verzekeringsbewijs nodig. Het wordt de voertuiggebruiker aanbevolen om voor vertrek contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij om de meest recente bepalingen voor het voertuig tijdens buitenlandse reizen op te vragen.

21. Paspoort- en visumplichten, gezondheidsvoorschriften

21.1 Voordat de overeenkomst wordt gesloten en evt. bij wijziging vóór aanvang van de reis informeert CL staatsburgers van een land van de Europese Unie waar de reis wordt aangeboden over paspoort- en visumplichten en gezondheidsvoorschriften (bijv. voorgeschreven inentingen en attesten), die verplicht zijn voor de reis en het verblijf. Voor burgers van andere landen geeft het bevoegde consulaat informatie.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de opvolging van alle voorschriften die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de reis. Alle gevolgen die ontstaan door deze voorschriften niet op te volgen zijn voor risico van de klant, behalve wanneer de reisorganisator door eigen schuld zijn informatieverplichtingen niet of slecht is nagekomen. Vooral tol- en deviezenvoorschriften in het buitenland moeten worden nageleefd.

21.2 De klant is verantwoordelijk om de vereiste reisdocumenten bij zich te hebben en moet er zelf op toezien dat zijn/haar paspoort of identiteitskaart voor de reis voldoende geldig is. Wanneer de klant aan de reisorganisator de opdracht heeft gegeven om voor hem overheidsdocumenten, zoals een visum, aan te vragen dan is CL niet aansprakelijk voor de tijdige afgifte van deze documenten door respectievelijke overheden, behalve wanneer CL zelf een inbreuk pleegt op de eigen verplichtingen en zelf de vertraging veroorzaakt heeft. Voor de paspoortregeling voor kinderen verwijst CL naar 17.1.

22. Gegevensbescherming

De persoonlijke gegevens die de klant ter beschikking van CL stelt, worden elektronisch verwerkt en gebruikt, voor zover dit voor de vastlegging, uitvoering of beëindiging van de reisovereenkomst met de reiziger en voor de begeleiding van de reiziger vereist is. CL respecteert bij de vastlegging, de verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens.

De klant kan op elk moment zijn opgeslagen gegevens oproepen, er informatie over vragen en deze wijzigen of laten wissen. Met een bericht aan servicecenter@colorline.de kan de klant ook bezwaar maken tegen het gebruik of de verwerking van zijn/haar gegevens voor reclame-, markt- of opinieonderzoeksdoeleinden. Zijn/haar gegevens worden niet gedeeld met onbevoegde derden.

23. Slotbepalingen

Voor de volledige contractuele afspraken en rechtsverhouding tussen de reiziger en de reisorganisator is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. De nietigheid van afzonderlijke bepalingen leidt niet tot de nietigheid van de volledige reisovereenkomst.

CL kan de reiziger op zijn domicilie aanklagen. Voor zover de klant een handelaar of rechtspersoon naar privaat of publiek recht is of een persoon die zijn domicilie of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland heeft, of van wie het domicilie of de gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip waarop de klacht wordt ingediend niet bekend is, zijn de rechtbanken van Kiel bevoegd.

Organisator: Color Line AS Oslo,

E-mail: kundeservice@colorline.no, Internet: www.colorline.nl.

Algemene vervoersvoorwaarden voor veerboten

1. Toepassingsgebied

Het vervoer van passagiers, bagage en voertuigen gebeurt conform de hierna volgende voorwaarden voor passagiersvervoer van Color Line AS Oslo (CL) als uitvoerende onderneming van overtochten met veerschepen. Voor het vrachttransport gelden de cognossementbepalingen van de rederij. Voor groepsreizen gelden de Algemene Vervoers- en Reisvoorwaarden voor groepsreizen. CL wordt in Duitsland vertegenwoordigd door Color Line GmbH te Kiel, dat het aanspreekpunt is voor de reiziger en CL volledig juridisch in Duitsland vertegenwoordigt. 

BIJLAGE

Informatie conform Verordening (EG) nr. 392/2009 – aansprakelijkheid van vervoerders van reizigers over zee bij ongevallen

Samenvatting van de bepalingen over de rechten van reizigers bij ongevallen op zee (1)

De Verordening (EG) nr. 392/2009 over de aansprakelijkheid van vervoerders van reizigers over zee bij ongevallen is vanaf 31 december 2012 van toepassing in de landen van de Europese Unie en van de Europese Economische Ruimte (2). Deze omvat enkele bepalingen van het Verdrag van Athene van 1974 over het vervoer van reizigers en hun bagage over zee (in de versie die door het protocol van 2002 werd gewijzigd).

De verordening geldt voor alle vervoerders die internationale transporten uitvoeren, inclusief transporten tussen EU-lidstaten en bepaalde soorten binnenlandse transporten, voor zover
- het schip onder de vlag van een lidstaat vaart of in een lidstaat geregistreerd is, of
- de vervoersovereenkomst in een lidstaat werd afgesloten of
- de plaats van vertrek en / of bestemming conform de vervoersovereenkomst in een lidstaat liggen.

Deze regelt de aansprakelijkheid van de vervoerder voor de reizigers, hun bagage en hun voertuigen en ook mobiliteitshulpmiddelen bij ongevallen.

Deze verordening raakt niet aan het recht van de vervoerder om zijn aansprakelijkheid bij een ongeval conform de overeenkomst van 1976 over de aansprakelijkheidsbeperking voor zeetransport in de op dat ogenblik geldende, door het protocol van 1996 gewijzigde versie te beperken.

Onder het begrip ongeval in de betekenis van deze verordening moeten zowel „scheepvaartincidenten“(3) alsook andere incidenten die zich tijdens het vervoer voordoen, worden beschouwd.

RECHTEN VAN DE REIZIGERS

Aanspraak op schadevergoeding bij overlijden of lichamelijk letsel
Scheepvaartincident: de reiziger kan in elk geval aanspraak maken op schadevergoeding door de vervoerder of de verzekeraar van de vervoerder tot een bedrag van 250 000 SDR (4) , behalve in bepaalde omstandigheden die buiten de controle van de vervoerder liggen (d.w.z. oorlogshandeling, natuurrampen, handeling van een derde). Een schadevergoeding van maximaal 400 000 SDR kan worden toegekend, voor zover de vervoerder niet aantoont dat het resultaat niet door zijn fout is ontstaan.

Ander incident dan scheepvaartincident: de reiziger kan aanspraak maken op een schadevergoeding door de vervoerder of de verzekeraar van de vervoerder tot een bedrag van 400 000 SDR, wanneer hij bewijst dat het incident berust op een fout van de vervoerder.

Aanspraak op schadevergoeding voor verlies of beschadiging van hutbagage
Scheepvaartincident: de reiziger kan aanspraak maken op een schadevergoeding door de vervoerder voor een bedrag van 2 250 SDR, voor zover de vervoerder niet aantoont dat het incident niet door zijn fout is ontstaan.
Ander incident dan scheepvaartincident: De reiziger kan aanspraak maken op een schadevergoeding / schadeloosstelling door de vervoerder tot een bedrag van 2 250 SDR, wanneer hij aantoont dat het incident berust op een fout van de vervoerder.

Aanspraak op schadevergoeding voor verlies of beschadiging van andere bagage dan hutbagage
De reiziger kan aanspraak maken op een schadevergoeding door de vervoerder voor een bedrag van maximaal 12 700 SDR (voertuigen, inclusief de bagage die in of op het voertuig wordt vervoerd) of 3 375 SDR (andere bagage), voor zover de vervoerder niet aantoont dat het incident niet door zijn fout is ontstaan.

Aanspraak op schadevergoeding voor verlies of beschadiging van waardevolle voorwerpen
De reiziger kan enkel aanspraak maken op een schadevergoeding door de vervoerder voor een bedrag van 3 375 SDR voor verlies van of schade aan geld, waardepapieren, goud, zilver, juwelen, sieraden en kunstvoorwerpen, wanneer die bij de vervoerder in veilige bewaring werden gegeven.

Aanspraak van de reiziger met beperkte mobiliteit op schadevergoeding voor verlies van of schade aan mobiliteitshulpmiddelen of andere speciale uitrusting
Scheepvaartincident: De reiziger kan aanspraak maken op een schadeloosstelling door de vervoerder ter waarde van de vervangingswaarde of de reparatiekosten van de betreffende uitrustingen, voor zover de vervoerder niet aantoont dat het resultaat niet door zijn fout is ontstaan.
Ander incident dan scheepvaartincident: De reiziger kan aanspraak maken op een schadevergoeding door de vervoerder ter waarde van de vervangingswaarde of de reparatiekosten van de betreffende uitrustingen, wanneer hij aantoont dat het incident berust op een fout van de vervoerder.

Aanspraak op vooruitbetaling bij een scheepvaartincident
In geval van overlijden of lichamelijk letsel van een reiziger kan deze of een andere schadevergoedingsgerechtigde aanspraak maken op een vooruitbetaling om de onmiddellijke economische behoefte te dekken. De vooruitbetaling wordt berekend op basis van de geleden schade, gebeurt binnen de 15 dagen en bedraagt in geval van overlijden minstens 21.000 euro.

PROCEDURE & OVERIGE

Schriftelijke kennisgeving
Bij schade aan hutbagage of andere bagage moet de reiziger de schade binnen de gestelde termijn schriftelijk (5) melden aan de vervoerder. Wanneer de reiziger deze eis niet nakomt, verliest hij zijn schadevergoedingsclaims.

Termijnen voor de opeising van de passagiersrechten
Algemeen moeten alle aanspraken op schadevergoeding binnen twee jaar bij de bevoegde rechtbank worden opgeëist. Het begin van deze verjaringstermijn kan naargelang de aard van het verlies verschillend zijn.

Afwijzing van aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de vervoerder kan beperkt worden, wanneer hij kan bewijzen dat het overlijden of het lichamelijke letsel van een reiziger of het verlies van of de schade aan zijn bagage door een fout van de reiziger zelf werd veroorzaakt of mede werd veroorzaakt.

De beperkingen van de verschillende bedragen van schadevergoeding gelden niet, wanneer wordt aangetoond dat de schade berust op een handeling van de vervoerder of een personeelslid of gemachtigde van de vervoerder of van de uitvoerende vervoerder, die werd begaan met de bedoeling een dergelijke schade te berokkenen, of die werd begaan in het bewustzijn dat een dergelijke schade zich waarschijnlijk zou voordoen.

(1) Samenvatting conform artikel 7 van de Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 over de aansprakelijkheid van vervoerders van reizigers over zee (ABl. L 131 van 28.5.2009, pag.24).

(2) De verordening is van toepassing conform het besluit van de gemeenschappelijke EER-commissie nr. 17/2011 (Abl. L 171 van 30.06.2011, pag. 15) in de EER-landen, nadat alle relevante mededelingen van de betrokken EER-landen aanwezig zijn.

(3) „Scheepvaartincidenten“ in de betekenis van deze verordening omvatten: scheepsbreuk, kapseizen, aanvaring of stranden van het schip, explosie of vuur op het schip of een defect aan het schip. Alle andere incidenten die zich tijdens het vervoer voordoen, gelden voor de toepassing van deze samenvatting als „andere incidenten“.

(4) Verlies of schade ingevolge een ongeval wordt op basis van „rekeneenheden“ berekend; dit zijn „bijzondere trekkingsrechten“ (Special Drawing Right, SDR) voor de lidstaten van het Internationale Monetaire Fonds (waartoe alle lidstaten van de EU behoren). Informatie over en wisselkoersen van SDR staan op de volgende website: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm. Op 26 november 2012 was 1 SDR = 1,18 EUR.

(5) Bij uiterlijk herkenbare schade aan de hutbagage moet de aangifte voor of op het tijdstip van de uitscheping van de reiziger gebeuren, bij andere bagage voor of op het tijdstip waarop deze terug overhandigd wordt. Bij uiterlijk niet herkenbare schade aan of verlies van de bagage moet dit binnen vijftien dagen na de dag van uitscheping of overhandiging (of – bij verlies – na het tijdstip waarop de overhandiging volgens plan had moeten gebeuren) schriftelijk worden gemeld.

Terug naar overzicht Reisinformatie